Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș- Tisa,

în calitate de autoritate publica tutelară,

 

PROIECTUL

COMPONENTEI INIȚIALE A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A.

 PREAMBUL:

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A., este elaborată în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice republicata și H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.

În acest sens, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș- Tisa a elaborat proiectul componentei inițiale a Planului de selecție pe care o transmite spre consultare Comitetului de nominalizare și remunerare şi acţionarilor Companiei de Apa Someş S.A. cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. este azi unul dintre cei mai mari operatori regionali de alimentare cu apă şi colectare-epurare ape uzate din România, care deserveşte aproape trei sferturi de milion de locuitori din 287 localități din județele Cluj și Sălaj: 8 municipii și orașe (Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin) și 279 localități rurale din cele două județe.

Liniile strategice de dezvoltare continuă şi durabilă a serviciului furnizat de Compania de Apa Somes S.A sunt guvernate de următoarele principii:

 • Compania se va situa ca un serviciu public competitiv la nivel internaţional şi regional pe piaţa de profil a utilităţilor similare;
 • Compania va continua să fie unul din operatorii regionali lideri la nivel naţional în privinţa absorbţiei fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiţii de modernizare, reabilitare şi extindere, în vederea atingerii calităţii dorite a

serviciului, a îndeplinirii necesitaţilor obiective de dezvoltare şi a conditionalitatilor asumate de România prin Capitolul de mediu al Tratatului de aderare;

 • Derularea serviciului se va realiza prin depunerea tuturor eforturilor în vederea asigurării aceleiaşi calităţi înalte a serviciului pentru toţi clienţii, indiferent de localizarea acestora în aria deservită, urbana sau rurală;
 • Asigurarea unui management performant, cu o înaltă eficienţă cost/beneficiu, se va realiza ţinând cont de suportabilitatea socială a celor mai sărace categorii de clienţi din aria deservită, în conformitate cu conditionalitatile asumate prin Memorandumurile/ Contractele de finanţare şi în condiţiile acoperirii integrale a costului economic de prestare a serviciului;
 • Compania îşi va consolida politica de responsabilitate socială astfel încât să devină un etalon de implicare, eficientă şi transparenta fata de acţionari, administratori, comunitate şi clienţi;
 • Îmbunătăţirea continuă a managementului operaţional se va realiza în condiţiile continuării asumării politicii de mediu, dezvoltare durabilă şi gestionare integrată responsabila a resurselor de apă;
 • Managementul Companiei ţine cont de faptul că beneficiarul final real al întregii sale activităţi este Clientul şi comunitatea şi ca atare se va derula în spiritul profesionalismului, respectului, consultării şi implicării acestora în gestionarea

Această misiune poate fi înfăptuita prin adoptarea următoarei direcţii strategice:

 Obiectivul general: continuarea strategiei regionale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate pentru asigurarea conformării cu directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Obiectivele strategice:

Obiectivele strategice care operaţionalizează viziunea şi misiunea Companiei de Apă Someş S.A. constau în :

 • asigurarea în permanenţă a resurselor financiare necesare funcţionării Companiei, finanțării programelor de investiţii şi plăţii la termene a datoriei aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanţare Europeană;
 • modernizarea dotării Companiei pentru creşterea eficienţei activităţii instituţionale şi operaţionale curente;
 • finalizarea implementării cu succes şi la termen a programelor de investiţii;
 • urmărirea eficienţei cost/beneficiu a serviciului;
 • conturarea, aprobarea și monitorizarea politicilor pentru gestionarea eficientă a resurselor şi managementul riscurilor;
 • urmărirea politicilor de responsabilitate socială;
 • asigurarea respectării obligaţiilor legale şi contractuale asumate la nivel internaţional şi naţional, în principal în vederea conformării la cerinţele Europene prin investiţiile de modernizare;
 • stabilirea cadrului pentru continuarea schimbării culturale şi de mentalitate a organizaţiei astfel încât să se asigure acceptarea, participarea şi transparenţa faţă de comunitate și clienţi.

Poziţionarea strategică a societăţii

 Azi, infrastructura de mediu este în bună parte modernizată prin programele de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată derulate de operatorul regional Compania de Apă Someş S.A., și cofinanțate din fonduri disponibile prin programele europene/naționale, respectiv MUDP ÎI (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (2000- 2006-Măsura ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008), POS Mediu 2007-2013 şi programul POIM 2014-2020 aflat în prezent în derulare.

2.   SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

 Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent, sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 și   reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 7 membri ai Consiliului de Administrație al COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele   activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

3.   PRINCIPII

 Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

4.   TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

 Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 4 din HG nr. 722/2016 este data ordinului conducătorului autorității publice tutelare, respectiv Hotărârea AGA 24/01.09.2021

 • Durata maximă de finalizare a acestei proceduri este de 150 de zile de la data declanșării, respectiv 02.02.2022.
 • Durata de validitate a anunțului de recrutare publicat este de 30 zile de la publicarea
 • Termenul de depunere a declarației de intenție de către candidații selectați pe lista scurtă este de 15 zile de la data primirii înștiințarii de selectare pe lista scurtă.

5.   CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

 Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare. Autoritatea publică tutelară poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului de administratie al societății.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

 

Nr.

crt.

Criterii conform OUG nr.109/2011 Cerințe solicitate
1 Portofoliul de clienţi în ultimii 4 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private; ·            minim 5(cinci) clienți cu activitate în domeniul apei pentru care s-a realizat procedura                         de recrutare şi selecţie a membrilor CA/directorilor, în baza OUG 109/2011
2 Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 4 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor; ·      minim 200000 lei;
3 Componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administrator/directori; ·      experienţă          şi relevanţă în selecţia administratorilor/ directorilor (min 3 ani)

·      să aibă cel puţin un expert care a desfăşurat proiecte similare, în domeniu similar;

4 Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării                                de

administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

·      minim 1 proiect de recrutare şi selecţie a membrilor CA/directori, conform OUG 109/2011
5 Managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului; ·      experiența anterioară de minim un trei ani în activități de management de proiect și coordonare a expertului
6 Experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu/director, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă; ·      experiența anterioară de minim trei ani

 

7 Procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani. ·      minim 50 %

6.   ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

 Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:

 • Decide asupra declanșării procedurii de recrutare şi selecție;
 • Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară;
 • Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora (Art. 5 HG 722/2016);
 • elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;
 • Aprobă profilul consiliului de administrație (art. 34 din HG 722/2016);
 • Propune termenii de referință pentru expertul independent;
 • Întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
 • Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a întreprinderii publice;
 • În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (Art. 14 HG 722/2016);
 • Elaborează profilul consiliului prin consultarea acționarilor ce dețin peste 5% din capitalul

Adunarea    Generală    a    Acționarilor    Operatorului    Regional    are    următoarele competențe:

 • Numește administratorii din listă scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016;

Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competenţe:

 • Colaborează cu autoritatea publică tutelară, cu comisia de selecție și după caz cu expertul independent pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție.

Expertul independent are următoarele competenţe:

În vederea desemnării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, expertul independent, în consultare cu comisia de selecție, trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

 • asistă, colaborează și se consultă cu comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (Art 7 HG 722/2016);
 • elaborează şi propune metodologia de selecție a candidaților;
 • elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
 • elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;
 • stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;
 • stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;
 • stabilește, împreună cu autoritatea publică tutelară, criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanţă, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei.

 • stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
 • pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;
 • pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunțului şi data depunerii candidaturilor;
 • desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG 722/2016 dosarul de candidatură complet;
 • verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
 • stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;
 • efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
 • solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;
 • revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;
 • evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;
 • solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;
 • informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;
 • pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție.
 • realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;
 • comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la întreprinderea publică declarația de intenție;
 • evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;
 • analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;
 • analizează declarația de intenție în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011;
 • integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat;
 • întocmește în consultare cu autoritatea publică tutelară planul de interviu;
 • efectuează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
 • după finalizarea interviurilor, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
 • transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă;
 • recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;
 • întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;
 • recomandă indicatorii de performanţă ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța;
 • recomandă politica şi criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG 109/2011;
 • asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței

7.   PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

 1. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție :
  • Profilul consiliului în funcție, profilul candidatului la poziția de membru al consiliului: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 10 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent și definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Această activitate va fi realizată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernanță corporativă, în colaborare cu comitetul de nominalizare și
 2. Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :
  • Planul de selecție: componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Expertul independent este responsabil de elaborarea Planului de selecție – componenta integrală. Această activitate va fi coordonată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernanță corporativă.
  • Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri intre parți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.
 • Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.
 • Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție.
 1. Referitor la selecția candidaților :
  • Alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație. Lista scurtă trebuie să aibă în vedere asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, expertul independent fiind responsabil pentru luarea

8.   PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare şi selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele şi termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

 

Activitate Termen Responsabil Document de reglementare Documentul rezultat
1. Declanșarea procedurii 02.09.2021 Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă

uzată, în calitate de autoritate publică tutelară

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016

Hot.AGA 24/01.09.2021

Hotarârea Asociației
2. Contractarea unui expert independent 8.09.2021 Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă

uzată, în calitate de autoritate public tutelară

Hotarârea AGA nr. 25/01.09.2021 Contract prestări servicii
3. Elaborarea Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție 6.09.2021

(4 zile de la data declanșării procedurii de selecție)

Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție cu consultarea Art.5 (3) din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Plan de selecție-componenta inițială –proiect
4. Publicarea pe pagina de internet a Proiectului componentei inițiale a Planului de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării 7.09.2021 Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție Art.5 (3) din H.G .722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice

Anunț Plan de selecție- componenta inițială –proiect
5. Formularea de propuneri referitoare la Planul de selecție

– component inițială

10.09.2021

 

(trei zile de la publicare)

Acţionarii CASSA Art.5 (3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Propuneri

 

6. Definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție 13.09.2021

(8 zile de la declanșarea procedurii)

Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție Art.5 (3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Plan de selecție-componenta inițială- varianta finală
7. Elaborarea și prezentarea matricei+ profilului candidatului 10.09.2021

În cel mult 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent

Comisia de selecţie, expertul independent Anexa nr.1a a HG 722/2016 Proiect matrice profil candidat

 

Profilul Consiliului de administrație

 

Profilul personalizat al candidaților

8. Aprobarea structurii consiliului de administrație și avizarea Proiectului privind Profilul

Consiliului și al Candidațiilor

14.09.2021 Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție Decizia Consiliului Director al Asociației
9. Elaborarea și transmiterea către acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății a

proiectului profilului consiliului de administrație

14.09.2021 Comisia de selecţie, expertul independent Art. 20 din HG 722/2016 Proiectul Profilului Consiliului de administrație
10. Formularea de propuneri la Proiectul Profilului Consiliului de administrație 14-17.09.2021

(3 zile de la data transmiterii)

Acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul societății Art. 20 alin.(3) din HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Propuneri
11. Definitivarea profilului CA și a profilului candidatului și aprobarea acestora 17.09.2021

Până la data publicării anunțului privind selecția membrilor consiliului

Comisia de selecţie, expertul independent Art. 34 b) din HG 722/2016 Aviz autoritate publică tutelară,
12. Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție 17.09.2021 Comisia de selecţie în consultare cu Expertul independent Art. 14 c) din HG 722/2016 Plan de selecție –componenta integrală

 

13. Publicarea anunțului de selecție 21.09.2021 Autoritatea publică tutelară Art. 39 alin. 1 lit. b) din HG 722/2016 Anunț de selecție
14. Depunerea candidaturilor 21.10.2021

În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului

Candidați Art. 39 alin (2) din HG 722/2016 Dosar de candidatură
15. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii 26.10.2021

În termen de 2 zile de la

data limită ptr.depunerea candidaturilor

Expertul independent Lista lungă a candidaturilor eligibile
16. Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură 26.10.2021

în termen de 2 zile de la evaluare

Expertul independent Formular solicitări
17. Transmiterea răspunsului către candidați 28.10.2021

În termen de 2 zile de la

termenul limită pentru solicitări

Expertul independent Formular răspuns
18. Interviu cu candidații rămași în lista lungă 26-29.10.2021

În termen de 1 zi de la transmiterea răspunsului

Comisia de selecţie în consultare cu expertul independent Plan de interviu
19. Recalcularea punctajului și stabilirea Listei scurte 29.10.2021

În termen de 1 zi de la interviuri

Expertul independent Art. 44 alin. (1) din H.G. 722/2016 Matrice de evaluare listă scurtă
20. Cerere de clarificări suplimentare 8.11.2021

În termen de 1 zi de la recalculare

Expertul independent Formular pentru solicitare clarificări
21. Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă 3.11.2021

În termen de 1 zi de la solicitarea de clarificări

Expertul independent Art. 44 alin. (1) din H.G. 722/2016 Listă scurtă
22. Aprobarea și publicarea Scrisorii de așteptări 3.11.2021

cel târziu o dată cu transmiterea listei scurte a candidațiilor

Autoritatea publică tutelară Ordin Autoritate publică tutelară.

Anunț pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare şi a

CASSA.

23. Raport de activitate al expertului independent 3.11.2021

La 2 zile de la data întocmirii listei scurte

Expertul independent Raport de activitate
24. Efectuarea comunicării candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de depunerea 4.11.2021

La 1 zi după definitivarea Listei scurte

Comisia de selecție Art. 44 alin. (2) din H.G. 722/2016 Comunicare

 

a declarațiilor de intenție
25. Depunerea declarațiilor de intenție 19.11.2021

În termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte

Candidații din Lista scurtă Art. 44 alin. (2) din H.G. 722/2016 Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptări
26. Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat 22.11.2021

În termen de 3 zile de la data limită pentru depunerea declarației de intenție

Comisia de selecție Art. 44 alin. (3) din H.G. 722/2016 Formular de analiză a declarației de intenție.

Matricea profilului de candidat

27. Selecția finală pe bază de interviu 23-24.11.2021

În termen de 2 zile de la analiza și integrarea rezultatelor

Comisia de selecţie în consultare cu expertul independent Art. 44 alin. (5) din H.G. 722/2016 Plan de interviu
28. Întocmirea raportului pentru numirile finale 25.11.2021

În termen de 2 zile de la selecția finală

Comisia de selecţie în consultare cu expertul independent Art. 44 alin. (7) din H.G. 722/2016 Proiect Raport clasificare și motivare
29. Transmiterea Raportului către

conducătorul autorității publice tutelare

25.11.2021

În termen de 2 zile de la întocmire

Comisia de selecție Art. 44 alin. (9) lit. b) din H.G. 722/2016 Raportul pentru numirile finale

9.   REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5
 • În cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
 • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
 • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de

10.    ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

În acest sens, expertul independent, cu consultarea autorității publice tutelare și sub coordonarea acestuia, în conformitate cu cerințele din Termenii de referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

 • profilul consiliului în funcție;
 • profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;
 • anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
 • materiale referitoare la declarația de intenție;
 • fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
 • plan de interviu;
 • formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
 • recomandări de nominalizare;
 • proiectul contractului de mandat;
 • formulare de confidențialitate;
 • formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
 • lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
 • lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
 • lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe listă scurtă.

Datele si termenele trecute in prezentul Plan de selecție – componenta inițială sunt orientative, ele urmând a fi definitivate la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

Administrator public Septimiu-Cătălin Țurcaş

 

⇒Proiect Componenta inițiala pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *