În conformitate cu prevederile art.19 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa pentru data de 05.10.2022, ora 9:00 (in format electronic) pe platforma Zoom.

În cazul în care la data si ora menționată nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociaților este  reconvocată pe data de 05.10.2022, ora 10:00.

 Ordinea de zi a ședinței este:

  1. Aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Compania de Apă Someș S.A. pentru anul 2021.
  2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anii 2022,2023 si 2024, al Companiei de Apa Somes S.A.
  3. Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
  4. Diverse.

 Participanţii la şedinţa Adunării Generale vor fi reprezentanţii aleși/numiţi de Autorităţile locale.

 

Materialele de ședință: