Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa este un organism constituit de autoritățile administrației publice locale membre cu scopul de a înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, exploata, monitoriza şi gestiona în comun serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza lor de competenţă, precum și pentru a realiza în comun proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice.

            Membrii asociați încredintează Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa exercițiul competenței lor privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, iar Asociația, în numele și pe seama asociaților conferă Operatorului Regional dreptul exclusiv de a furniza acest serviciu pe baza și în condițiile prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor încheiat cu Operatorul Regional.

Printre obiectivele specifice ale Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa se numără creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate în cadrul unitțăilor administrativ-teritoriale ale membrilor asociați, asigurarea continuității și accesului necondiționat la serviciul de alimentare cu apă și canalizare, creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor și implementarea unor proiecte zonale sau regionale în domeniu.

            Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa promovează dezvoltarea regională și este deschisă pentru cooptarea de noi membrii: autorităţi locale, municipale, orăşeneşti sau comunale, având o continuă activitate de informare a autorităților publice locale despre beneficiile și oportunitățile care decurg din asocierea la nivel regional a autorităţilor locale în vederea rezolvării nevoilor din sectorul serviciilor publice.